info@judiscom.mn 976 - 51 - 263314 Холбоо барих
Хуралдааны магадлал

    Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 116 дугаар зүйл
    116.4. Сахилгын хорооны магадлал, хяналтын тогтоол, Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны сахилгын хэргийн хуралдааны тогтоолыг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор цахим хуудаст байршуулна

Дугаар Гарчиг Огноо Даргалагч
№168 Э-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-27 Б.Сугар
№162 А д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-21 Ц.Давхарбаяр
№161 Э-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-21 Х.Хашбаатар
№159 А-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-21 Ц.Давхарбаяр
№158 Б д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-20 Б.Сугар
№157 А-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-20 Б.Сугар
№156 О , шүүгч А  нарт холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-20 Д.Мягмарцэрэн
№155 К д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-20 Г.Цагаанцоож
№154 М т холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-20 Г.Цагаанцоож
№153 А-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-20 Д.Эрдэнэчулуун
№152 Б, О ,У нарт холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-20 С.Энхтөр
№151 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-19 С.Энхтөр
№149 М-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-19 Б.Сугар
№147 М-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-19 Д.Эрдэнэчулуун
№146 О, Л нарт холбогдох сахилгын хэрэг 2022-04-18 Д.Эрдэнэчулуун