info@judiscom.mn 976 - 51 - 263314 Холбоо барих
Хуралдааны магадлал

    Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 116 дугаар зүйл
    116.4. Сахилгын хорооны магадлал, хяналтын тогтоол, Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны сахилгын хэргийн хуралдааны тогтоолыг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор цахим хуудаст байршуулна

Дугаар Гарчиг Шийтгэл оногдуулсан эсэх Огноо Даргалагч
№62 Г-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-28 О.Номуулин
№64 Б-т холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-27 Д.Ариунтуяа
№63 О-т холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-27 Д.Ариунтуяа
№61 Т, Ж нарт холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-26 Б.Сугар
№60 А-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-26 Д.Мягмарцэрэн
№59 Б, Н, Э, Б нарт холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-26 Ц.Давхарбаяр
№58 Э-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-26 Ц.Давхарбаяр
№57 Б, Ү, Д, Д нарт холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-25 Д.Мягмарцэрэн
№56 Э-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-25 С.Энхтөр
№55 А, Б нарт холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-25 С.Энхтөр
№54 Т-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-13 Ц.Давхарбаяр
№53 Ц-т холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-13 Ц.Давхарбаяр
№52 Э-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-13 С.Энхтөр
№51 Г-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-13 С.Энхтөр
№50 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2023-04-11 О.Номуулин